BELEIDSPLAN DORPSHUIS DE GROENENBERG IN GLIMMEN

MISSIE EN VISIE

De Groenenberg wil functioneren als huiskamer van het dorp Glimmen. Dat betekent dat iedereen er zich welkom moet weten, thuis moet kunnen voelen en mee doet aan een goed functioneren van het dorpshuis. De Groenenberg heeft als doel zo veel als mogelijk verenigingen binnen het dorp te faciliteren als ze gebruik willen maken van een ruimte voor activiteiten als vergaderingen, bijeenkomsten, scholing en dergelijke. Daarvoor heeft de Groenenberg een bar-gedeelte voor ontmoeting en een aantal ruimtes voor bijeenkomsten die min of meer gesloten kunnen plaatsvinden. Het bargedeelte is ten allen tijde een open en toegankelijke ruimte. De Groenenberg streeft ook naar een goede bezettingsgraad van het gehele gebouw, alle ruimtes, in de eerste plaats in de avonduren, maar er wordt ook nagedacht over invulling overdag. De verenigingen, clubs en groepen uit het dorp hebben voorrang boven mensen van buiten. De Groenenberg heeft geen winstoogmerk, is geen commerciële instelling. We werken zo veel als mogelijk is met vrijwilligers. Een beheerder is noodzakelijk voor met name voorraad- en agendabeheer en het aansturen van de vrijwilligers voor de bezetting van de horeca.

ACTIVITEITEN

De Activiteiten van de Groenenberg bevinden zich op het terrein van cultureel, geestelijk en maatschappelijk gebied. Dat betekent dat we de verenigingen en clubs uit het dorp huisvesten voor hun vergaderingen en activiteiten; dat we activiteiten organiseren als de Groenenberglezingen, Vrijdagavondcafé, pubquiz en dergelijke. Dat er gebruikers zijn met meerdaagse activiteiten: de toneeluitvoering op twee zaterdagavonden en een biljarttoernooi twee weken begin maart. En tenslotte activiteiten voor het gehele dorp zijn die zich afspelen in de en rond de Groenenberg zoals Koningsdag, een opening van de bar in de nacht van oud en nieuw en de intocht van Sinterklaas. 

In het bargedeelte staan een boekenkast voor algemeen gebruik en een biljart dat tijdens de openingsuren gebruikt kan worden. Gebruikers van buiten het dorp kunnen ruimtes huren in de Groenenberg in overleg met de beheerder, uiteindelijk ter beoordeling aan het bestuur. 

Om te kunnen functioneren als de huiskamer van het dorp Glimmen is het noodzakelijk dat het bestuur zorg draagt voor 

  • Aandacht voor onderhoud van het gebouw in overleg met de gemeente
  • Een goede aankleding van bar en zalen, na overleg met de gebruikers
  • Aanschaf, onderhoud en vernieuwing van de inventaris
  • Het dagelijks besturen van het dorpshuis, waaronder het opstellen en handhaven van regels voor verhuur en gebruik.
  • De personele bezetting.

LEEFBAARHEID

Als dorpshuis willen we onze bijdrage leveren aan de leefbaarheid in Glimmen. Zoals we nu doen door het aanbieden van ruimtes om activiteiten voor het dorp te organiseren, maar ook door plannen te ontwikkelen voor een ontmoetingsvriendelijke omgeving. Dat betekent een ontmoetingsruimte rondom de bar die gezellig is met uitstraling om met elkaar te kunnen eten of iets te drinken. Daarnaast ruimtes die praktisch zijn ingericht voor vergaderingen en andere bijeenkomsten. De Groenenberg richt een ruimte in waarin een jeugdhonk zijn activiteiten kan houden. Dat vinden we erg belangrijk voor onze dorpsgemeenschap: dat de jeugd een plek heeft om samen te komen. We richten ons met name op de jeugd van zo’n 10-18 jaar oud. In dit jeugdhonk wordt streng de hand gehouden aan de overeenkomst die is afgesloten waar het gaat om het gebruik van alcohol, drugs en roken. Het bestuur wil geen verantwoordelijkheid dragen voor het gebruik van alcohol in deze ruimte ten tijde van de activiteiten van het jeugdhonk, zij worden dan ook geacht zelfstandig een vergunning aan te vragen. Het voorterrein is de toegang tot het dorpshuis, maar is tegelijk een centrale plek voor het dorp. We streven er naar deze ruimte geschikt te maken voor ontmoeting buiten. Niet alleen op momenten dat er activiteiten zijn in het dorpshuis, zoals met Koningsdag, maar op alle dagen van het jaar moet het mogelijk zijn hier elkaar te treffen. Daarvoor streven we naar een inrichting voor jong en oud, kinderen en ouderen.

ONTWIKKELINGEN

De Groenenberg kampt met een tekort aan vrijwilligers: we zetten in op activiteiten die vrijwilligers uitnodigen dan wel verleiden om mee te werken in het dorpshuis, achter de bar of op een andere manier. De voorzieningen en de locatie zijn zodanig dat het mogelijk moet zijn ook overdag activiteiten aan te trekken uit de omgeving, zoals cursussen, seminars en dergelijke. Tot nu toe zijn we niet actief aan het werven op dit terrein, maar we proberen het wel wat te stimuleren. We realiseren ons dat de aanwezigheid van een beheerder voor slechts 15 uur een beperking vormt, dat het lastig zal zijn dat met vrijwilligers te realiseren, maar we zetten er wel op in. We proberen het dorpshuis zo rendabel als mogelijk te maken met de vaste gebruikers en door het zoeken van nieuwe gebruikers. Binnen het dorp zijn de nieuwe gebruikers spaarzaam, wellicht moeten we meer naar buiten kijken.

GEBOUW

Het gebouw is eigendom van de gemeente. Dat betekent regelmatig overleg met de gemeente over onderhoud en wanneer er sprake is van calamiteiten. Onze inzet is de lijntjes kort te houden en zo veel mogelijk in overleg met elkaar te doen zodanig dat het onderhoud up to date is. Dat is in eerste instantie voor de lopende zaken. De elektrische installaties moeten op niveau zijn en in orde; de gasvoorziening moet goed zijn; de staat van onderhoud moet zodanig zijn dat de uitstraling goed is. Er is vanuit de gemeente een MeerJaren Onderhoudsplan. Dat geldt voor alle gebouwen in de gemeente Haren, we hebben niet helemaal zicht op het gedeelte dat voor ons geldt, maar we houden de vinger aan de pols. Een jaarlijkse schouw in het voorjaar hoort hierbij. Zelf denken we na over de kleurstelling van het binnenwerk. We doen in dit verband ook mee aan NL doet, om met elkaar en met mensen vanuit het dorp te blijven werken aan het onderhoud van de gebouwen. Graag zouden we zien dat de gemeente investeert op duurzaamheid. Op dit moment is het energieverbruik erg hoog, dat moet naar beneden kunnen met maatregelen die bijvoorbeeld dubbele beglazing en meer isolatie betreffen.

FINANCIEN

Op dit moment is de begroting sluitend. De inkomsten komen vooruit uit de baropbrengsten, enig verhuur en de activiteiten die plaatsvinden waaronder twee toneelvoorstellingen, Koningsdag, Pubquiz, muziekavonden, een winterfair en dergelijke. We streven er naar de hoeveelheid van deze activiteiten enigszins uit te breiden en daardoor meer inkomsten te genereren. De subsidie van de gemeente is aanzienlijk en voor ons onmisbaar. We proberen regelmatig voor verbetering van onze faciliteiten dan wel voor activiteiten fondsen aan te schrijven en te benutten. Zo zijn we momenteel bezig het jeugdhonk opnieuw in te richten en gebruiksklaar te maken voor de komende jaren. Oris bedrijfsadvisering in Haren verzorgt de rekening en financiële verslaglegging. Een beheerder, op dit moment voor 15 uur per week, is onmisbaar voor agendabeheer, voorraadbeheer, zorgen dat de barbezetting op orde is en dergelijke. Ook voor de schoonmaak is iemand aangesteld. Het bestuur van het dorpshuis bestaat uit 5 leden: een voorzitter, secretaris, penningmeester, een lid met bijzondere aandacht voor de gebouwen, een algemeen lid en een lid in het bijzonder voor allerlei activiteiten en de inrichting van het gebouw. Er zijn werkgroepen actief voor de inrichting en voor de activiteiten.

Onze website: www.degroenenberg.nl met een webbeheerder.

Dorpshuis de Groenenberg

Glimmen, 4 maart 2018